P1060263

Mund të vendosja disa diçitura në këtë fotografi:

  • Shikoni titullin më lart

  • Duke shkuar në punë, rrethinat e Parisit.

  • A nuk ju kujton këtë filmin !

Po ju që kaloni këndejna, çmendoni?